Låneskydd

Här har vi samlat nödvändig information om Låneskydd.

Grundkriterier för att teckna Låneskydd

 • Du har eller ansöker om ett privatlån hos oss
 • Du bor och arbetar i Sverige och är mellan 18 och 64 år
 • Du har en anställning eller är egen företagare (för definition, se villkor)
 • Du är fullt arbetsför (för definition, se villkor)
 • Du känner inte till något kommande varsel om uppsägning
 •  

  Ofrivillig arbetslöshet

  Försäkringen täcker månatlig amortering samt månatlig räntekostnad enligt kreditavtalet upp till total 365 dagar om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet på grund av arbetsbrist och är helt utan arbete i minst 30 dagar i följd.

  Tillfällig arbetsoförmåga

  Försäkringen täcker månatlig amortering samt månatlig räntekostnad enligt kreditavtalet upp till totalt 365 dagar om du drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som leder till hel sjukskrivning och frånvaro från ditt arbete i minst 30 dagar i följd.

  Dödsfall

  Vid dödsfall täcker försäkringen din utestående skuld till Spring Finance enligt kreditavtalet vid tidpunkten för dödsfallet upp till maximalt 350 000 kronor totalt per privatlåneavtal.

  Viktiga undantag är dödsfall orsakat av sjukdom eller olycksfall som man under den senaste 6-månadersperioden innan försäkringens startdatum konsulterat läkare eller fått vård för. Försäkringen ersätter inte heller för dödsfall till följd av omständighet som var känd vid tidpunkten för tecknandet av försäkringen.

  Försäkringsperiod

  Försäkringen gäller för en (1) månad i taget och förnyas automatiskt från månad till månad om den inte har sagts upp av dig, försäkringsgivaren, kreditgivaren eller upphört automatiskt enligt försäkringsvillkoret.

  Fler än en låntagare

  Om ett privatlåneavtal har ingåtts av mer än en person gemensamt utgår ersättning för var och en av låntagarna i proportion till respektive låntagarandel.

  Information rörande distansavtalslagen (ångerätt), viktiga undantag samt fördjupad information om försäkringen hittar du här.

  Utnyttja ditt låneskydd

  Det enklaste sättet att göra en skadeanmälan är att ladda ner aktuell blankett och skicka den ifyllda blanketten till försäkringsgivaren AmTrust.

  AmTrust Nordic AB
  Hamngatan 11
  114 47 Stockholm

  Du kan även kontakta AmTrust direkt så skickar de blanketten till dig:

  Telefon: 08-440 38 16
  E-post: claimsnordic@amtrustgroup.com

  Skadeanmälningsblanketter

  Blanketter hittar du här.

   Ansök om lån